Algemene Voorwaarden

A. Verplichtingen verhuurder
Verhuurder is verplicht:
1. Het verblijf tijdig zoals afgesproken in de overeenkomst ter beschikking te stellen;
2. In goede staat en compleet met inventaris ter beschikking te stellen;
3. Ervoor zorg te dragen dat de beheerder van de sleutel huurder toegang verschaft tot het terrein en de woning;
4. Voldoende instructie vooraf te geven voor het gebruik van het verblijf en toebehoren

B. Verplichtingen huurder
Huurder is verplicht:
1. De verschuldigde huur- en borgsom te voldoen, ook al gebruikt hij het verblijf voor een kortere periode;
2. Het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming, te gebruiken;
3. De instructies van de verhuurder op te volgen;
4. Het verblijf niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
5. Zorg te dragen voor het naleven van het huisreglement door het gezelschap waar huurder deel van uitmaakt.
6. Het verblijf tijdig en in dezelfde (schone) staat op te leveren als bij aanvang van de huurperiode, behoudens normale slijtage.

C. Borg
Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten worden terugbetaald aan huurder onder aftrek hetgeen huurder nog aan verhuurder verschuldigd zal zijn.

D. Annulering huurder
1. Huurder dient schriftelijk, per email of telefonisch, te annuleren
2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– 0% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangdatum van de huurperiode
– 25% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangdatum van de huurperiode
– 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maanden maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangdatum van de huurperiode
– 75% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 week maar niet langer dan 1 maand voor aanvangdatum van de huurperiode
– 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangdatum van de huurperiode
3. Indien het verblijf voor (gedeeltelijk) overeengekomen alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst
4. Verhuurder mag een vast bedrag van € 25,- alsmede redelijke kosten in verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.

E. Niet nakoming
1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzonder aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan deze partij zelf kan worden toegerekend. Als de vakantie door de tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier een schadevergoeding voor eisen. Deze schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan de kosten betaald door de huurder.
2. Bij ontbinding, respectievelijk gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding met de ontbinding
3. Wordt het verblijf niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op een evenredige vermindering van de huursom, behoudens het volle recht op volledige schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1
4. Ontruimt huurder het verblijf later dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode

F. Kosten tijdens verhuur
De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder. Huurder dient te allen tijde contact op te nemen met de verhuurder voor het uitvoeren van onderhoud of reparatie werkzaamheden. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s.

G. Schade
1. Bij elke schade door verlies, in beslagname en aanzienlijke beschadiging van het verblijf, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder
2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende kosten, tenzij de schade wordt gedekt door de voor het verblijf afgesloten verzekering, dit bedrag is maximaal het eigen risico.
3. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht zal deze verhaald worden op de huurder

H. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien ter zake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan deze instantie worden voorgelegd.

logo villa algarve

Voor meer informatie kunt u bellen naar +31 6 510 509 00, mailen naar info@villaalgarve.info of een bericht sturen via onze Facebook pagina.